รูปแบบการทำบัญชีครัวเรือน

สมุดบัญชีครัวเรือน
(รายรับ-รายจ่าย)
ประจําครอบครัว
ของ
ชื่อ………………………….นามสกุล…………………………………………..
เลขประจําตัวนักศึกษา………………………………………………………..
บ้านเลขที่…………………………………………………………………………
อําเภอ………………………………….. จังหวัด………………………………
E – mail …………………………………………………….….
คําอธิบายการจดบันทึก
สมุดบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย)
ประจําครอบครัว
1.ช่อง วัน/เดือน/ปี
ใช้บันทึกวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ที่มีรายการรับเงินและรายการจ่ายเงินเกิดขึ้น

2.ช่องรายการ
ใช้บันทึกรายละเอียดของรายการรับเงิน เช่น รับเงินเดือนค่าขายผลิตผล รับเงินจากค่าจ้าง รับเงินกู้ รับเงินที่ลูกส่งให้ เป็นต้น
หรือใช้บันทึกรายละเอียดของรายจ่าย เช่น ชําระหนี้เงินกู้ จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินจ่ายค่าอาหาร เป็นต้น

3.ช่อง “รายรับ”
ใช้บันทึก “จํานวนเงิน” ที่ได้รับเข้ามาให้ตรงกับรายละเอียดในช่องรายการ

4.ช่อง “รายจ่าย”
ใช้บันทึก “จํานวนเงิน” ที่จ่ายออกไปเป็นเงินสดและเงินเชื่อทุกรายการ ให้ตรงกับรายละเอียดในช่องรายการ

5.การสรุปบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย)
ใช้บันทึกยอดเงินรวมของจํานวนเงินที่ได้รับและจํานวนเงินที่จ่ายของแต่ละเดือน
บัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย)
ประจําเดือน………………………….
เดือน เงินสดยกมา รายรับ
(บาท)
รายจ่าย
(บาท)
เงินสดยกไป หมายเหตุ
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมทั้งสิ้น รู้รายรับรู้รายจ่าย รู้กําไรขาดทุน
ตัวอย่างบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย) ที่มา ธกส
ประจําเดือน มกราคม
ว/ด/ป รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) หมายเหตุ
1 ม.ค. 49 เงินสดยกมา 500 หนี้เงินกู้ 3,000 *หนี้เงินกู้ ธ.ก.ส. ยกมาต้นเดือน 60,000 บาท
100 ชําระเงินกู้ ธ.ก.ส. 10,000 บาท
3 ม.ค. 49 รับเงินค่าขายข้าวเปลือก 400 ถัง (4 เกวียน) 24,000 หนี้เงินกู้ ธ.ก.ส. คงเหลือยกไป 50,000 บาท
ธ.ก.ส. *10,000 ** หนี้ค่าปุ๋ยยกมาต้นเดือน 10,000 บาท
5 ม.ค. 49 จ่ายค่าซ่อมเครื่องสูบนํ้า 2,000 ชําระหนี้ค่าปุ๋ย 1,000 บาท
14 ม.ค. 49 จ่ายค่าปุ๋ย จํานวน 2 กระสอบ **1,000 ค่าปุ๋ยคงเหลือยกไป 9,000 บาท
*** เงินฝากคงเหลือยกมาต้นเดือน 10,000 บาท

27 ม.ค. 49 จ่ายค่ากับข้าว จํานวน 14 วัน (2 สัปดาห์) 800 เงินฝากคงเหลือยกไป
30 ม.ค. 49 จ่ายค่าของเบ็ดเตล็ด 1,500 ประกอบด้วย ผงซักฟอก ยาสีฟัน ขนมลูก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s